(CafeF) - Ngân hàng đầu tư sẽ thuộc sở hữu của người châu Phi. Chỉ người châu Phi được phép nắm cổ phần tại ngân hàng.