( VietNamnet)-Hiện tại tôi đã nghỉ được 1 tháng và hưởng lương 100%, sau đó đơn vị yêu cầu tôi làm đơn nghỉ không ăn lương. Xin quý báo cho biết yêu cầu đó là đúng hay sai và tôi được hưởng chế độ như thế nào?