Chế độ hưu trí đối với người trước đó đã tham gia BHXH tự nguyện

Gốc
Việc tính hưởng chế độ hưu trí đối với người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trước đó đã tham gia BHXH tự nguyện được hướng dẫn tại thông tư số 41/2009/TT – BLĐTBXH ngày 30.12.2009 của Bộ LĐTBXH như sau:

Người tham gia BHXH bắt buộc trước đó đã tham gia BHXH tự nguyện và bảo lưu thời gian đóng BHXH tự nguyện, thì thời gian làm cơ sở tính hưởng chế độ hưu trí là tổng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. Mức bình quân tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng BHXH đối với người tham gia BHXH bắt buộc trước đó tham gia BHXH tự nguyện và bảo lưu thời gian đóng BHXH tự nguyện theo quy định tại khoản 2, Điều 40 Nghị định số 152/2006/ NĐ - CP được tính như sau: Mức bình quân tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng BHXH bằng tổng các mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện cộng với tích của mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc với tổng số tháng đóng BHXH bắt buộc, chia cho tổng của tổng số tháng đóng BHXH tự nguyện và tổng số tháng đóng BHXH bắt buộc. Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng tích số của tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng với mức bình quân tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng BHXH quy định. Người có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc đủ 20 năm trở lên, nếu mức lương hưu hằng tháng sau khi tính theo quy định trên mà thấp hơn mức lương tối thiểu chung thì được điều chỉnh bằng mức lương tối thiểu chung. Mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được tính theo khoản 4, Điều 28 Nghị định số 152/2006/ NĐ - CP, cứ mỗi năm đóng BHXH được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng BHXH quy định. Người tham gia BHXH bắt buộc trước đó đã tham gia BHXH tự nguyện và bảo lưu thời gian đóng BHXH tự nguyện thì điều kiện để hưởng BHXH một lần thực hiện theo quy định tại Điều 30, Nghị định số 152/2006/ NĐ - CP. Thời gian đóng BHXH để tính hưởng BHXH một lần là tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. Mức hưởng BHXH một lần được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng BHXH quy định cho mỗi năm đóng BHXH. Trường hợp đóng BHXH từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng thì mức hưởng bằng 0,75 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công, thu nhập tháng đóng BHXH; đóng BHXH từ trên 6 tháng đến đủ 1 năm thì mức hưởng bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng BHXH.

Tin nóng

Tin mới