Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ thực hiện chi trả chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo trực tiếp hoặc qua tài khoản cá nhân theo yêu cầu của học sinh, sinh viên.

Bạn đọc gửi từ địa chỉ lamdungbich@gmail.com hỏi:

Em là con của người bị nhiễm chất độc hóa học, hiện đang học tại một trường cao đẳng nghề. Xin luật gia cho biết các thủ tục làm chế độ ưu đãi đối với học sinh là con em nạn nhân chất độc da cam?

Trả lời:

Theo Thông tư số 36/2015 ngày 28/9/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục- đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ được quy định như sau:

+ Về trình tự, thủ tục:

Người có công với cách mạng hoặc con của người có công lập tờ khai kèm giấy xác nhận của cơ sở giáo dục phổ thông hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học gửi đến UBND cấp xã nơi thường trú của người có công vào đầu mỗi năm học hoặc khóa học.

UBND cấp xã trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản khai, có trách nhiệm xác nhận các yếu tố trong bản khai, lập danh sách kèm các giấy tờ gửi Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội.

Trường hợp người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng thuộc cơ quan, đơn vị quân đội, công an, trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công thuộc ngành Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý thì các cơ quan này chịu trách nhiệm xác nhận (trong thời gian 3 ngày làm việc) và gửi về Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội nơi thường trú của thân nhân người có công thuộc diện hưởng ưu đãi trong giáo dục- đào tạo.

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập danh sách kèm giấy tờ quy định đã nêu trên gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ có trách nhiệm kiểm tra danh sách, đối chiếu với hồ sơ người có công, ra quyết định giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với các trường hợp đủ điều kiện; chuyển quyết định và một danh sách đã được phê duyệt về Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội.

+ Về trình tự, thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi:

Người có công với cách mạng hoặc con của người có công gửi Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội nơi giải quyết chế độ ưu đãi giấy xác nhận của cơ sở giáo dục phổ thông hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học theo định kỳ chi trả trợ cấp ưu đãi trong giáo dục đào tạo.

Trường hợp học sinh, sinh viên bị kỷ luật buộc thôi học hoặc tự ý bỏ học thì cơ sở giáo dục phổ thông hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học nơi học sinh, sinh viên đang học gửi thông báo để Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội dừng thực hiện chế độ ưu đãi.

Khi học sinh, sinh viên được nhập học lại thì cơ sở giáo dục phổ thông hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học nơi học sinh, sinh viên theo học gửi thông báo để Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện chế độ ưu đãi theo quy định.

Trường hợp học sinh, sinh viên không được thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo quy định thì Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thông báo đến cơ sở giáo dục phổ thông hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học nơi học sinh, sinh viên đang học.

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện chi trả chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo trực tiếp hoặc qua tài khoản cá nhân theo yêu cầu của học sinh, sinh viên.

Trên đây là những quy định chung, bạn nghiên cứu vận dụng.