Hanoinet - FBI chuẩn bị tuyển mộ 850 nhân viên đặc vụ cùng 2.100 chuyên gia ngôn ngữ, máy tính, chuyên gia phân tích tình báo, chuyên gia tài chính.