Theo Luật quốc tịch năm 2008 và Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ban hành ngày 22/9 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà không có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng và chưa mất quốc tịch Việt Nam nếu có nguyện vọng giữ quốc tịch Việt Nam thì phải đăng ký giữ quốc tịch.

Việc đăng ký giữ quốc tịch được thực hiện tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (CQĐD) trước 01/07/2014 - ngày Luật có hiệu lực. Sau thời hạn này, những người không đăng ký sẽ mất quốc tịch Việt Nam. Nếu muốn có quốc tịch Việt Nam thì họ phải làm thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam.

Thủ tục được đăng tải trên cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự tại địa chỉ: www.lanhsuvietnam.gov.vn và trang tin điện tử của các cơ quan đại diện (CQĐD).

P.V