Mặc dù chưa giảm số người chết theo chỉ tiêu đề ra nhưng năm 2007 là năm đầu tiên tình hình TNGT của Đồng Nai giảm trên 3 tiêu chí...Chi tiết...