Hỏi :

small_9782.jpg Công ty thuê đất của một cá nhân (không kinh doanh) để xây dựng nhà xưởng. Việc đền bù tài sản trên đất thuê được quy định như thế nào? Chi phí đền bù và chi phí xây dựng nhà xưởng trên đất thuê có được phân bổ vào chi phí hợp lý không? (Phạm Bích Vân, Đồng Văn, Hà Nam) y>Trả lời: Trường hợp công ty thuê mặt bằng của cá nhân để xây dựng nhà xưởng sản xuất kinh doanh, việc công ty phải đền bù tài sản trên đất là do thỏa thuận giữa hai bên và phải được quy định cụ thể trong hợp đồng thuê mặt bằng. Khi chi trả tiền đền bù cho người cho thuê là cá nhân không kinh doanh, công ty phải lập phiếu chi có ký nhận của người nhận tiền. Riêng tiền thuê mặt bằng, hàng tháng cá nhân cho thuê phải liên hệ với Chi cục thuế địa phương để được cấp hóa đơn lẻ giao cho công ty làm chứng từ hạch toán vào chi phí hợp lý. Theo quy định chế độ kế toán hiện hành, chi phí tiền đền bù về tài sản và chi phí xây dựng nhà xưởng trên đất thuê là chi phí trả trước phục vụ cho hoạt động kinh doanh trong nhiều năm tài chính, công ty được hạch toán vào tài khoản 242 để phân bổ vào chi phí hợp lý tương ứng với thời gian thuê mặt bằng.