Công văn số 4851/TCT-CS ngày 20-11-2007 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc chi phí phát sinh trước khi ký hợp đồng.

small_7547 Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì chi phí hợp lý là chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầy đủ hóa đơn, chứng từ. Trường hợp, Công ty là nhà thầu phụ thực hiện hoạt động xây dựng để bên giao thầu đánh giá chất lượng thi công và tiến độ thi công, sau đó mới ký hợp đồng thì chi phí phát sinh trước khi ký hợp đồng vẫn được tính vào chi phí hợp lý.