Hỏi:

small_7157.jpg Công ty liên doanh chúng tôi gồm 3 công ty góp vốn. Thời điểm trước khi thành lập các bên tham gia liên doanh có các khoản chi phí sử dụng cho mục đích thành lập doanh nghiệp và đã có thỏa thuận thành phần vốn góp của từng bên thì các chi phí này phải hạch toán như thế nào? (Trần Minh Thảo, C2 Làng QT Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) Hỏi: Công ty liên doanh chúng tôi gồm 3 công ty góp vốn. Thời điểm trước khi thành lập các bên tham gia liên doanh có các khoản chi phí sử dụng cho mục đích thành lập doanh nghiệp và đã có thỏa thuận thành phần vốn góp của từng bên thì các chi phí này phải hạch toán như thế nào? (Trần Minh Thảo, C2 Làng QT Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) Trả lời: Tại Khoản 2 Điều 3 Mục II Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố đinh ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC (12/12/2003) của Bộ Tài chính qui định: “Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, lợi thế thương mại không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong thời gian tối đa không quá 3 năm kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động”. Căn cứ qui định trên, trường hợp công ty là liên doanh giữa 3 công ty, các bên tham gia liên doanh có các khoản chi phí để thành lập công ty liên doanh, nếu các khoản chi này có đầy đủ chứng từ theo qui định, chưa hạch toán vào chi phí của các bên tham gia liên doanh, sử dụng đúng vào mục đích thành lập doanh nghiệp và được thỏa thuận thành phần vốn góp của từng bên theo biên bản thống nhất góp vốn liên doanh thì các chi phí này không hạch toán là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của công ty liên doanh trong thời gian tối đa không quá 3 năm kể từ khi công ty bắt đầu hoạt động.