Đi lao động tại nước ngoài: Không đơn thuần là tạo việc làm

Đi lao động tại nước ngoài: Không đơn thuần là tạo việc làm

Lao động chân tay xuất khẩu và 10 tỷ USD kiều hối

Lao động chân tay xuất khẩu và 10 tỷ USD kiều hối

Loại bỏ những ngành nghề và thị trường lao động có rủi ro cao

Loại bỏ những ngành nghề và thị trường lao động có rủi ro cao

Mỗi năm lao động, chuyên gia làm việc ở nước ngoài gửi về nước khoảng 10 tỷ USD

Mỗi năm lao động, chuyên gia làm việc ở nước ngoài gửi về nước khoảng 10 tỷ USD

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16 của Ban Bí thư

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16 của Ban Bí thư

Mỗi năm người lao động và chuyên gia gửi về nước khoảng 10 tỉ USD

Mỗi năm người lao động và chuyên gia gửi về nước khoảng 10 tỉ USD

Hơn 1 triệu lượt lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài trong 10 năm

Hơn 1 triệu lượt lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài trong 10 năm

Mỗi năm, người lao động gửi về Việt Nam khoảng 10 tỉ USD

Mỗi năm, người lao động gửi về Việt Nam khoảng 10 tỉ USD

Mỗi năm, người lao động gửi về Việt Nam 10 tỷ USD

Mỗi năm, người lao động gửi về Việt Nam 10 tỷ USD

Thu nhập của người lao động làm việc ở nước ngoài tương đối ổn định

Thu nhập của người lao động làm việc ở nước ngoài tương đối ổn định

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài

Ngoại tệ người lao động Việt gửi về nước khoảng 10 tỷ USD

Ngoại tệ người lao động Việt gửi về nước khoảng 10 tỷ USD

Thúc đấy công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Thúc đấy công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

25 thị trường cho người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

25 thị trường cho người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí Thư

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí Thư

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Lao động làm việc ở nước ngoài đóng góp to lớn cho sự phát triển của Hà Tĩnh

Lao động làm việc ở nước ngoài đóng góp to lớn cho sự phát triển của Hà Tĩnh
Lao động làm việc ở nước ngoài đóng góp to lớn cho sự phát triển của Hà Tĩnh
Lao động làm việc ở nước ngoài đóng góp to lớn cho sự phát triển của Hà Tĩnh

Lao động làm việc ở nước ngoài đóng góp to lớn cho sự phát triển của Hà Tĩnh

Tổng kết Chỉ thị 16 về đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Tổng kết Chỉ thị 16 về đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài