Chi tiết 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2021 - 2022 tại Hà Nội

Gốc
Năm học 2021 - 2022, đối với các trường THPT công lập, TP Hà Nội vẫn phân chia thành 12 khu vực tuyển sinh như các năm học trước.

Mỹ Hoa

Nguồn Kinh Tế Đô Thị http://kinhtedothi.vn/infographic-chi-tiet-12-khu-vuc-tuyen-sinh-vao-lop-10-cong-lap-nam-hoc-2021-2022-tai-ha-noi-410948.html