Chi tiết các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu vào HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026

Gốc
Ngày 22/2/2021, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 có Quyết định số 18/QĐ-UBBC về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026. Nội dung như sau:

Bản đồ tỉnh Nghệ An.

Đức Dũng - Hữu Quân

Nguồn Nghệ An http://www.baonghean.vn/chi-tiet-cac-don-vi-bau-cu-va-so-dai-bieu-duoc-bau-vao-hdnd-tinh-nghe-an-nhiem-ky-20212026-282736.html