Chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định nào?

Gốc
Bà Ngô Thị Thanh Tuyền (TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Hiện đã có Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 38 “Quy định chuyển tiếp” của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động chưa?

Hiện nay, gia đình bà Tuyền có trường hợp đủ điều kiện được hưởng trợ cấp thôi việc theo khoản 2 Điều 38 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP , nhưng doanh nghiệp không chi trả vì lý do chưa có Thông tư hướng dẫn thực hiện.

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời bà Tuyền như sau:

Hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

Vì vậy, trong thời gian Thông tư nêu trên chưa ban hành, đề nghị doanh nghiệp thực hiện chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo đúng quy định của Bộ luật Lao động và Nghị định số 05/2015/NĐ-CP nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: 05/2015/NĐ-CP

Share on Tumblr

Tin nóng

Tin mới