Chiến bào

Gốc
Chiến bào là “quần áo mặc trong chiến trận”. Nếu duy danh định nghĩa, đúng là như vậy nhưng xét về giá trị quân sự thì lại không hẳn là như vậy. Trong tiếng Hán, bào và y đều có nghĩa là áo, và đều thuộc bộ y. Tuy thế, áo cũng có loại ngắn, loại dài.

Tin nóng

Tin mới