Chính phủ tăng cường làm việc qua mạng

Gốc
Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đối với các bộ, ngành. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT), trước mắt bộ này cùng ba bộ và 6 tỉnh được chọn triển khai mô hình ứng dụng CNTT điển hình, từ đó rút kinh nghiệm, hoàn thiện các sản phẩm CNTT để áp dụng tại các bộ, ngành và địa phương.

Tin nóng

Tin mới