Chính phủ yêu cầu kiểm soát chặt tín dụng bất động sản

Gốc

Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động cấp tín dụng đầu tư, kinh doanh BĐS để kịp thời xử lý.

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/chinh-phu-yeu-cau-kiem-soat-chat-tin-dung-bat-dong-san-204548.htm