Cần nghiêm trị kẻ hành hạ em Bình là việc làm cần thiết. Song người dân muốn hỏi trong suốt hơn chục năm đó chính quyền phường, công an phường ở đâu, tại sao không biết?