Chính sách đối với người tàn tật, khuyết tật học nghề

Gốc
ND - Chúng tôi xin trích đăng ý kiến trả lời của các cơ quan chức năng đối với những câu hỏi của bạn đọc gửi tới báo Nhân Dân.

Tin nóng

Tin mới