Sao em xui xẻo quá. Tinh hoàn thì thòng xuống nhưng bên thòng bên không. Trên tinh hoàn hình như có dây nhiều lắm.