(VnMedia) - National Safety Council (Hội Đồng An Toàn Quốc Gia Mỹ) dự đoán sẽ có hơn 800 triệu máy tính trở nên vô dụng vào năm 2009, chúng tạo ra 4,3 triệu tấn rác nhựa và 1,116 triệu tấn chì.