Chủ động tham mưu thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức xây dựng Đảng

Gốc
Trong thời gian tới, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Lai Châu cần bám sát chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021 để chủ động tham mưu thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Đinh Lan)

Đây là chỉ đạo của đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu tạiHội nghị toàn tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức vào chiều 23/3.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày tham luận tập trung vào một số nội dung như: Kinh nghiệm, giải pháp về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kết quả và một số giải pháp thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, tổ dân phố; trưởng thôn, bản, tổ dân phố là đảng viên; kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển gắn với quy hoạch cán bộ; kinh nghiệm trong công tác thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, kết nạp đảng viên...

Năm 2020, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã bám sát chương trình công tác năm, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, các kết luận giao ban hàng tháng của Ban Tổ chức Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, chủ động tham mưu triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng; trọng tâm là: Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp theo kế hoạch; công tác nhân sự cấp ủy được thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; sau đại hội kịp thời tham mưu phân công công tác đối với ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ, kiện toàn cấp ủy viên còn khuyết, các chức danh lãnh đạo địa phương theo đề án nhân sự; xây dựng đề án, nghị quyết chuyên đề thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng. Kịp thời tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy đã đề nghị ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh cần bám sát chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021 để chủ động tham mưu thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ, tập trung vào một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và của cấp mình về công tác tổ chức xây dựng Đảng đảm bảo tiến độ, chất lượng; trọng tâm là tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 30/9/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở trong nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã, giai đoạn 2021-2026, định hướng đến năm 2030. Bám sát kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để chủ động tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chuẩn bị thật tốt nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND các cấp, trong đó, đặc biệt chú trọng công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị và các tiêu chuẩn, điều kiện có liên quan đảm bảo chặt chẽ.

Trong thời gian tới, tỉnh Lai Châu cần tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện thường xuyên, quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII vê xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tập trung quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, nhất là phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các khâu trong công tác cán bộ, quan tâm nâng cao chất lượng quy hoạch, đào tạo, chuẩn bị nguồn cán bộ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các cấp ủy, đảng ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc trong việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn ngành...

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 1 Đảng bộ trực thuộc tỉnh đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2020; tặng cờ và Bằng khen cho 5 tổ chức cơ sở đảng, 4 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, 15 cá nhân đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2016-2020)./.

PV

Nguồn Đảng Cộng Sản VN https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/chu-dong-tham-muu-thuc-hien-cac-nhiem-vu-ve-to-chuc-xay-dung-dang-5242