Khống chế 3 đối tượng tông xe vào cảnh sát 113 hòng tẩu thoát

Khống chế 3 đối tượng tông xe vào cảnh sát 113 hòng tẩu thoát

Đóng góp, xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Đóng góp, xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Tập trung vào những vấn đề lớn để tập hợp các ý kiến đóng góp

Tập trung vào những vấn đề lớn để tập hợp các ý kiến đóng góp

Chủ tịch nước họp về Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch nước họp về Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch nước chủ trì họp xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Chủ tịch nước chủ trì họp xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự phiên họp về Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự phiên họp về Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Chủ tịch nước chủ trì họp xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Chủ tịch nước chủ trì họp xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch nước chủ trì họp xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Chủ tịch nước chủ trì họp xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Chủ tịch nước họp về Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch nước họp về Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch nước chủ trì họp xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Chủ tịch nước chủ trì họp xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Nước chủ trì họp xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Chủ tịch Nước chủ trì họp xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch nước chủ trì họp xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Chủ tịch nước chủ trì họp xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới