Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chú trọng công tác hướng dẫn thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động

Trong 5 năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì đã chú trọng nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể, góp phần cụ thể hóa các quy định của pháp luật với các điều khoản có lợi hơn cho người lao động.

Các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã có nhiều biện pháp hiệu quả trong đó nổi bật là làm tốt công tác nắm và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, phát sinh của công nhân, viên chức, lao động ở cơ sở, bảo đảm mối quan hệ lao động ổn định, hài hòa về lợi ích giữa người sử dụng lao động và người lao động; chủ động tham gia giám sát thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động tại các cơ sở, đảm bảo việc làm và các quyền lợi cho hàng ngàn lao động.

LĐLĐ huyện đã chú trọng nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể, góp phần cụ thể hóa các quy định của pháp luật với các điều khoản có lợi hơn cho người lao động, phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế của đơn vị; tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn cơ sở; trực tiếp tham gia sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn các đơn vị chưa có Công đoàn cơ sở thực hiện việc ban hành, đăng ký Nội quy lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động theo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Thông qua việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và tăng cường tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp, thương lượng tập thể ở cơ sở đã đi vào thực chất, số lượng và chất lượng các Thỏa ước lao động tập thể ngày càng tăng, chất lượng bữa ăn ca được chú trọng; đến nay đã có trên 55% doanh nghiệp ký kết được Thỏa ước lao động tập thể. Nhiều bản Thỏa ước lao động tập thể đã đưa nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động về: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương, tiền thưởng, an toàn vệ sinh lao động; đảm bảo việc làm, nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng tay nghề, văn hóa ứng xử; thực hiện chính sách lao động nữ... làm cơ sở để Công đoàn đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động.

Qua việc hướng dẫn thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể của LĐLĐ huyện Thanh Trì đã giúp cho đội ngũ công nhân lao động, chủ sử dụng lao động mà đặc biệt là cán bộ làm công tác đại diện cho tập thể người lao động trong các đơn vị hiểu rõ về các chế độ chính sách của Đảng và nhà nước đối với người lao động và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định về pháp luật lao động, từ đó có thêm kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể đạt hiệu quả, được doanh nghiệp và người lao động đánh giá cao, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Hàng năm, LĐLĐ huyện đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tập huấn và phổ biến thực hiện Quy chế dân chủ cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động và cán bộ Công đoàn cơ sở; qua đó phối hợp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động tại cơ sở. Đồng thời LĐLĐ huyện phối hợp cùng chính quyền tổ chức các cuộc kiểm tra, hướng dẫn người sử dụng lao động và người lao động để nắm bắt diễn biến, tình hình tư tưởng, giải quyết những kiến nghị, những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của đoàn viên và người lao động; qua đó góp phần củng cố niềm tin giữa người lao động với chính quyền, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Thông qua các cuộc kiểm tra, khảo sát và đối thoại, nhiều kiến nghị, đề xuất của công nhân lao động và doanh nghiệp đã được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết, thông qua hội nghị dân chủ đề nghị người sử dụng lao động thực hiện các chế độ, chính sách góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Công đoàn đã phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp từng bước nâng cao chất lượng Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở.

Hàng năm, đã có 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 71,8% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động; trên 65% đơn vị xây dựng được Quy chế Hội nghị người lao động; 50,3% đơn vị xây dựng được quy chế đối thoại tại nơi làm việc; 100% đơn vị bầu Ban Thanh tra nhân dân; 100% đơn vị có Quy chế dân chủ.

Qua đó đã góp phần phát huy dân chủ, ý thức của người lao động trong tham gia quản lý, chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp. Nhiều Công đoàn cơ sở đã làm tốt việc thực hiện quyền đại diện tập thể người lao động tham gia đóng góp ý kiến vào xây dựng nội quy lao động của doanh nghiệp nhằm hoàn thiện hồ sơ đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Bảo Thoa