Chủ trương đúng đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược

Gốc
Ngày hôm qua, tại buổi làm việc với Bộ Quốc phòng về công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị (LLCT), đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp thu kiến nghị của các học viện, cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng; tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban Bí thư giao Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị, Học viện Lục quân chính thức đào tạo cao cấp LLCT cho các đối tượng trong thời gian tới.

Có thể nói, đó là một chủ trương hết sức đúng đắn, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội, nhất là cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược trong tình hình hiện nay. Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Trước các diễn biến phức tạp của tình hình, Quân đội luôn vững vàng, kiên định, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, bảo đảm môi trường "trong ấm, ngoài êm" cho đất nước... đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Để ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ đó, đội ngũ cán bộ quân đội, nhất là cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược trước hết phải được xây dựng vững mạnh về chính trị, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ lý luận chính trị đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn. Từ năm 2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Kết luận số 25-KL/TW về việc giao quyền 03 năm thí điểm đào tạo, hoàn chỉnh chương trình và xác nhận trình độ cao cấp LLCT (2018-2020) cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Sau 3 năm thí điểm, những cán bộ được đào tạo cao cấp LLCT sau khi tốt nghiệp có trình độ, năng lực tư duy, kiến thức thực tiễn đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới; được điều động, bổ nhiệm đúng quy hoạch, trong đó có nhiều đồng chí đảm nhiệm chức vụ cao hơn, có uy tín và đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025...

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Thượng tướng Trần Quang Phương cùng các thành viên đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ đào tạo của Học viện Lục quân. Ảnh: Đình Đông.

Đào tạo cao cấp LLCT cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng và công tác tổ chức, cán bộ của Đảng. Có thể khẳng định, việc đề nghị ba đơn vị đào tạo thuộc Bộ Quốc phòng được chính thức đào tạo cao cấp LLCT sẽ góp phần quan trọng nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, chỉ huy cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn quân; giúp cấp ủy các cấp kiện toàn đội ngũ cán bộ và điều hành quy hoạch công tác cán bộ thuận lợi, chính xác; đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa các chức danh cán bộ chủ chốt của Quân đội trong tình hình mới...

Việc thống nhất đề nghị giao quyền Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị, Học viện Lục quân chính thức đào tạo cao cấp LLCT cho các đối tượng trong thời gian tới là chủ trương đúng đắn, phù hợp đòi hỏi của thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội hiện nay. Điều đó cũng khẳng định sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước đối với công tác giáo dục, đào tạo nói chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ quân đội.

Để tiếp tục thực hiện tốt việc đào tạo cao cấp LCCT, Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị, Học viện Lục quân cần tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh nội dung, chương trình đào tạo; bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ giảng viên; bổ sung giáo trình, tài liệu; triệt để khắc phục những mặt còn tồn tại, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nói chung cũng như nhiệm vụ đào tạo, hoàn chỉnh và xác nhận trình độ cao cấp LLCT cho cán bộ Quân đội nói riêng; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược làm nòng cốt xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

LƯU VÂN QUỲNH (TP Vinh, tỉnh Nghệ An)

Nguồn QĐND https://www.qdnd.vn/y-kien-trong-ngay/chu-truong-dung-dap-ung-yeu-cau-xay-dung-doi-ngu-can-bo-cap-chien-dich-chien-luoc-656695