Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chủ trương hợp lòng dân, nhưng kết quả còn nhiều hạn chế

Báo Nhân Dân
Gốc

ND – Đã 10 năm kể từ ngày Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 27-CT/TW “Về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội” (gọi tắt là Chỉ thị 27), mở cuộc vận động sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân xây dựng nếp sống văn minh – gia đình văn hóa.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=116935&sub=79&top=43