Đảng bộ Hệ Lục quân là tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị. Đảng bộ có 7 chi bộ, gần 400 đảng viên. Nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Hệ là lãnh đạo, quản lý đào tạo học viên chính ủy trung, sư đoàn. Năm 2010, Đảng bộ Hệ có sự biến động về cơ cấu, tổ chức; thay cho việc tổ chức chi bộ ở tổ học tập, nay được tổ chức ở lớp học. Ngay từ đầu năm 2010, Đảng bộ Hệ Lục quân được Đảng ủy Học viện chọn đại hội điểm và thí điểm bầu bí thư, phó bí thư đảng ủy tại đại hội.

Công tác chuẩn bị chu đáo Ngay sau khi nhận được kế hoạch đại hội điểm, thí điểm, Đảng ủy Hệ đã có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo và triển khai kế hoạch tổ chức chuẩn bị đại hội. Đảng ủy đã thành lập các Tiểu ban phục vụ cho đại hội. Tiểu ban văn kiện đã chủ động, xây dựng dự thảo nghị quyết đại hội đúng qui trình, đạt chất lượng tốt. Sau khi xây dựng xong đề cương, thu thập đủ số liệu, viết dự thảo hoàn chỉnh, Tiểu ban văn kiện đã tổ chức lấy ý kiến các chi bộ, các tổ chức quần chúng trong toàn đảng bộ và tranh thủ ý kiến của Đảng ủy Học viện và các cơ quan chức năng. Văn kiện của đại hội được đại hội các chi bộ đóng góp ý kiến với chất lượng cao. Công tác giáo dục, quán triệt, tuyên truyền cho đại hội cũng được tiến hành sâu rộng từ rất sớm. Mọi đảng viên đều nắm chắc tinh thần dự thảo nghị quyết có trách nhiệm cao đối với đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự được đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành đúng thứ tự, nguyên tắc, bảo đảm dân chủ và tập trung cao. Tổ chức điều hành đại hội đúng nguyên tắc Những ngày cuối tháng 3-2010, đại hội đại biểu Đảng bộ Hệ Lục quân đã được tổ chức thành công. Đại hội tiến hành bảo đảm tập trung, dân chủ, phát huy được trí tuệ của các đảng viên. Các ý kiến tham gia đóng góp vào các văn kiện của đại hội đều rất sôi nổi và khá sâu sắc. Phần bầu cử diễn ra bảo đảm đúng thủ tục nguyên tắc, lựa chọn được các đồng chí có đủ uy tín, năng lực vào ban chấp hành mới. Trong buổi rút kinh nghiệm để chỉ đạo cho các đại hội sau của Đảng bộ Học viện Chính trị, Trung tướng Nguyễn Tiến Quốc, Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị cho rằng: Một trong những nguyên nhân dẫn đến thành công của đại hội là do Đảng ủy hệ đã làm tốt công tác chuẩn bị. Mọi đảng viên đều được quán triệt đầy đủ và có nhận thức tốt. Các ý kiến phát biểu thảo luận đã thể hiện tính chiến đấu cao, đúng tầm của học viên đào tạo chính ủy trung, sư đoàn. Đại hội Đảng bộ Hệ Lục quân thành công là cơ sở cho các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị tổ chức đại hội tốt hơn mà còn là bài học cho mỗi chính ủy, bí thư đảng ủy tương lai kinh nghiệm trong tổ chức chuẩn bị và điều hành đại hội. Mầu Văn Hải