Chùm tin chính trị

Gốc
* Chú trọng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Thời gian qua, Ban TVTU luôn chủ động đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Theo đó, đã chú trọng kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới trực tiếp, gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, nhất là các cơ quan trọng yếu và các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, ở những ngành như: quản lý đất đai, tài chính, giải quyết tố cáo, khiếu nại, thủ tục hành chính; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện nhiệm vụ nêu gương của cán bộ, đảng viên, thực hiện những điều đảng viên không được làm. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc khắc phục thiếu sót, khuyết điểm sau kết luận thanh tra, kiểm tra.

Ngoài ra, tổ chức kiểm tra, giám sát hằng năm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương và Quyết định 272-QĐ/TU của Ban TVTU, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trong quá trình kiểm tra, giám sát khi phát hiện sai phạm đều xem xét xử lý hoặc đề nghị xử lý kỷ luật nghiêm minh để giữ nghiêm kỷ luật của Đảng và làm trong sạch bộ máy.

Dương An

* Góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy đã trực tiếp dự sinh hoạt định kỳ tại 10 chi bộ và 37 Đảng ủy ở các Đảng bộ trực thuộc tỉnh. Qua tham dự, đã kịp thời góp ý hướng dẫn các cấp ủy chấn chỉnh, cải tiến hình thức, phương pháp tổ chức hội nghị để nâng cao chất lượng học tập, sinh hoạt chi bộ.

Trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ luôn đảm bảo phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng đoàn kết nội bộ, nhiều chi bộ đã bám sát tình hình nhiệm vụ của địa phương, đơn vị chọn một số chuyên đề trọng tâm, có tính bức xúc đưa ra bàn bạc, có nghị quyết lãnh đạo cụ thể nhằm tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

Quỳnh Trang

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/201912/chum-tin-chinh-tri-2977736/