(NDHMoney) Công ty Cổ phần Chứng khoán FLC (FLCS) vừa công bố thông tin thay đổi tổng giám đốc.

Hội đồng Quản trị FLCS miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty của ông Dương Quang Trung kể từ ngày 16/11/2011.

Đồng thời, theo các Nghị quyết ban hành ngày 15/11/2011, Hội đồng Quản trị bổ nhiệm ông Phạm Đức Thắng giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay cho ông Dương Quang Trung kể từ ngày 16/11/2011.