Công ty nhận ủy thác xuất khẩu nhưng đứng tên trực tiếp ký hợp đồng với khách hàng nước ngoài thì khi xuất khẩu chúng tôi có phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng không?