(Ban hành kèm theo Quyết định số 5476 /QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Trước tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với Ngành Du lịch thế giới nói chung và Ngành Du lịch Việt Nam nói riêng, nhằm chặn đà suy giảm, tăng cường thu hút khách quốc tế đến Việt Nam cũng như thúc đẩy du lịch nội địa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chương trình hành động của Ngành Du lịch trong thời gian tới như sau: Chi tiết