Ban Chỉ đạo quốc gia về tuyên truyền quảng bá và vận động bầu chọn kỳ quan thiên nhiên thế giới mới vừa hoàn tất và bắt đầu thực hiện kế hoạch của Chương trình hành động tuyên truyền và bầu chọn cho các kỳ quan từ tháng 9/2008 đến hết ngày 31/12/2008. Chi tiết