Hanoinet - Học bổng dành cho những cá nhân có thành tích cao trong khu vực để tham gia vào các khoa học Sau đại học tại Australia và phát triển năng lực lãnh đạo.