Năm 2009, Chương trình Khuyến công quốc gia sẽ dành 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên triển khai 10 dự án phát triển công nghiệp địa phương (CNĐP). Điều đáng mừng là nguồn vốn hạn hẹp như “muối bỏ biển” này lại đang phát huy tác dụng.