Phụ nữ có thể đạt tới "đỉnh điểm" khi được tác động vào đúng phạm vi khi tận hưởng "chuyện ấy".