Chuyện "cơm, áo" của nghệ sĩ sân khấu

* Tác giả kịch bản hài lòng* Thù lao đạo diễn đã tăng Câu than vãn "nghệ sĩ sân khấu không sống nổi nhờ nghề" không còn đúng với thực tế tại TP.HCM nữa.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2008/7/21/251649.tno