(HNM) - Ngày 27-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 33, thành lập Nha Thanh niên và Thể dục thuộc Bộ Quốc gia giáo dục. “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Người cũng đã đi vào tâm thức từng người: “Mỗi người lúc ngủ dậy, tập ít phút thể dục, ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ. Như vậy là sức khỏe. Dân cường thì nước thịnh”.