Theo Bản dự thảo lần thứ 6 do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố thì sẽ có 8 tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT. Đó là: phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục; năng lực xây dựng kế hoạch giáo dục...