Câu hỏi:

small_4739.jpg Tôi muốn thành lập Cty cổ phần gồm 3 cổ đông, nhưng cho tôi hỏi thời gian nào tôi có thể chuyển nhượng lại cổ phần cho người khác được, 6 tháng có được không? Tôi chỉ là cổ đông chiếm khoảng 40%/tổng số cổ phần. Vậy cho tôi hỏi khoảng 6 tháng sau kể từ khi có Giấy phép ĐKKD tôi có thể chuyển nhượng không, tôi chuyển nhượng cho người ngoài cổ đông sáng lập. (Nguyễn Thị Tuyết Mai - 15/10/2007) Câu hỏi: Tôi muốn thành lập Cty cổ phần gồm 3 cổ đông, nhưng cho tôi hỏi thời gian nào tôi có thể chuyển nhượng lại cổ phần cho người khác được, 6 tháng có được không? Tôi chỉ là cổ đông chiếm khoảng 40%/tổng số cổ phần. Vậy cho tôi hỏi khoảng 6 tháng sau kể từ khi có Giấy phép ĐKKD tôi có thể chuyển nhượng không, tôi chuyển nhượng cho người ngoài cổ đông sáng lập. (Nguyễn Thị Tuyết Mai - 15/10/2007) Trả lời: Chào bạn Nguyễn Thị Tuyết Mai, Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005, chúng tôi trả lời câu hỏi của bạn như sau: Theo khoản 5 Điều 84, trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Sau 03 năm, hạn chế nêu trên sẽ được bãi bỏ. Như vậy, bạn chỉ được quyền chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người khác không phải là cổ đông sáng lập của công ty sau thời hạn 6 tháng, kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, khi được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Lưu ý: Khi tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, bạn không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần của mình và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập công ty. .