Trước ngày ông Táo Thị Vải chầu Ngọc Hoàng, 23 tháng chạp, bà Táo thiệt vất vả mới kiếm được con cá chép vừa ý để ông làm phương tiện chầu trời. Cá chép Thị Vải vốn nổi tiếng nhưng từ khi công ty bột ngọt bức tử dòng sông này, cá chép đã hóa rồng... đen hoặc bị đột biến gien ráo trọi