Chuyện thường ngày: Ngây ngô!

Gốc
TT - Đọc tin kiểm tra Công ty thuộc da Hào Dương xả chất thải không qua xử lý, tui thấy cái tít “Đoàn kiểm tra đi đến... lại đi về” nghe sao quen quen...

Tin nóng

Tin mới