Chuyển trách nhiệm quản lý phân bón vô cơ về Bộ NNPTNT

Gốc
Văn phòng Chính phủ vừa ký ban hành Công văn số 2000/VPCP-NN gửi Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) về việc chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón trên tinh thần: Giao Bộ NNPTNT là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về phân bón.

Chuyển trách nhiệm quản lý phân bón vô cơ về Bộ NNPTNT - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Theo đó, để thực hiện Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17.2.2017 có quy định Bộ NNPTNT quản lý nhà nước về phân bón và để thống nhất quản lý nhà nước về phân bón, bao gồm phân vô cơ, phân hữu cơ và phân bón khác, Chính phủ có ý kiến như sau: Bộ NNPTNT căn cứ nhiệm vụ quản lý nhà nước về phân bón được giao tại Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17.2.2017, chủ trì phối hợp với Bộ Công thương, các bộ, ngành, tổ chức liên quan tiếp nhận hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón của Bộ Công thương đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại văn bản số 2384/VPCP-KTN ngày 6.4.2016. Khẩn trương rà soát, nghiên cứu soạn thảo nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định 202 về quản lý phân bón để trình Chính phủ trong tháng 6.2017.

Theo quy định trước đây, việc quản lý phân bón vô cơ được giao cho Bộ Công Thương, còn các loại phân bón hữu cơ thì giao cho Bộ NNPTNT quản lý, đã dẫn đến tình trạng chồng chéo, giảm hiệu lực và hiệu quả của quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

L.V

Tin nóng

Tin mới