Kết quả và Giao dịch tiếp của cổ đông lớn CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM:

Kết quả giao dịch: Tên tổ chức thực hiện giao dịch: DEUTSCHE BANK AG LONDON Mã chứng khoán giao dịch: CII Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.762.945 cp (5,01%) Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 cp Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 cp Số lượng cổ phiếu đã bán: 38.290 cp Số lượng cổ phiếu đã mua: 66.940 cp Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 3.791.595 cp (5,05%) Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư mua và bán cổ phiếu qua sàn Thời gian kết thúc giao dịch: ngày 27/05/2010 Lý do: Nhà đầu tư không thực hiện việc mua và bán hết số lượng đã đăng ký vì thị trường quá biến động Đăng ký giao dịch tiếp: Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 cp Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 cp Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 3.791.595 cp (5,05%) Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư mua và bán cổ phiếu Phương thức giao dịch: Khớp lệnh qua sàn Thời gian đăng ký giao dịch: từ ngày 02/06/2010 đến ngày 02/08/2010