Năng lực chiến đấu biến hóa và rất lợi hại của nhân vật mới trong TERA.