Cục Tin học và Thống kê tài chính phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công 2022

Cục Tin học và Thống kê tài chính phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công 2022

Chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Góc nhìn hôm nay: Chống lãng phí không thể làm hình thức

Góc nhìn hôm nay: Chống lãng phí không thể làm hình thức

Quốc hội giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Quốc hội giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Xem xét giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Xem xét giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công

Tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công

Đảng ủy Bộ Tài chính yêu cầu quán triệt và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Đảng ủy Bộ Tài chính yêu cầu quán triệt và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

6 giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức hội nghị, tổng kết

6 giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức hội nghị, tổng kết

Tổng cục Hải quan ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Tổng cục Hải quan ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết

Bộ Tài chính thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư công

Bộ Tài chính thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư công

Chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên

Chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên

9 giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên

9 giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên

Bộ Tài chính tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên

Bộ Tài chính tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công

Bộ Tài chính ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Bộ Tài chính ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Đổi mới chương trình hành động hàng năm về tiết kiệm, chống lãng phí

Đổi mới chương trình hành động hàng năm về tiết kiệm, chống lãng phí