Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của CTCP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (MCK: CNT).

Loại Chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng Số lượng: 2.000.000 cổ phiếu (Hai triệu cổ phiếu) Đây là số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo Thông báo số 707/TB-SGDHCM ngày 26/11/2009 của CTCP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) Ngày niêm yết có hiệu lực: 01/03/2010 Ngày chính thức giao dịch: 05/03/2010