Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (HOSE: CNT)

*Mã chứng khoán: CNT *Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Tổng giám đốc *Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 43,360 cp *Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10,000 cp *Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 53,360 cp *Mục đích thực hiện giao dịch: nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu *Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 19/10/2009 đến ngày 19/01/2010 *Mã chứng khoán: CNT *Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Kế Toán Trưởng *Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 20,500 cp *Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10,000 cp *Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 30,500 cp *Mục đích thực hiện giao dịch: nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu *Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 19/10/2009 đến ngày 19/01/2010