ND - Cuộc chạy rước đuốc chào mừng Olympic Bắc Kinh 2008 được tổ chức trên toàn cầu sẽ đến Việt Nam  vào ngày 30-4-2008.