Cơ chế giám sát của ĐH Kinh tế - Đại học Đà Nẵng khi đổi mới hoạt động

Gốc
Vừa qua, Chính phủ đã phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng với cơ chế giám như sau:

Về cơ chế giám sát:

Trường có trách nhiệm xây dựng và công khai phương án tổ chức thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động trong toàn Trường;

Cơ chế giám sát của ĐH Kinh tế - Đại học Đà Nẵng khi đổi mới hoạt động - Ảnh 1

Trường sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế bảo đảm công khai minh bạch; kiện toàn Hội đồng trường là cấp có thực quyền trong hoạt động quản trị Trường, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy dân chủ, theo đúng quy định tại Quyết định này và các văn bản pháp Luật có liên quan. Hội đồng trường quyết định về chiến lược và phương hướng hoạt động của Trường; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường; việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động và việc triển khai thực hiện Quyết định này;

Định kỳ công bố thông tin báo cáo công khai về cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; Điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; và thu, chi tài chính trên cổng thông tin điện tử Nhà trường;

Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với Điều kiện của đơn vị tự chủ, bảo đảm tính công khai, minh bạch;

Có trách nhiệm báo cáo và chịu sự giám sát của Đại học Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức có liên quan theo quy định của pháp Luật.

Về đầu tư, mua sắm:

Chủ động cân đối nguồn thu và huy động các nguồn hợp pháp khác trong đó có nguồn vốn tín dụng của Nhà nước và các tổ chức tín dụng theo quy định; quyết định các dự án đầu tư, mua sắm, sửa chữa để phát triển tổng thể cơ sở vật chất của Trường theo mô hình trường đại học trường đại học chất lượng cao, đa ngành, đa lĩnh vực theo các chuẩn mực khu vực và quốc tế; thực hiện các thủ tục đầu tư theo phân cấp của Đại học Đà Nẵng và theo các quy định của pháp Luật hiện hành;

Quyết định việc sử dụng tài sản, cơ sở vật chất và giá trị thương hiệu của Trường để liên doanh, liên kết thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ, tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và theo quy định của pháp Luật;

Được Nhà nước tiếp tục bố trí vốn để hoàn thành các dự án đang triển khai từ nguồn ngân sách nhà nước. Đối với các dự án, chương trình, kế hoạch phát triển khác, Trường được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định tại quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Trường thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017, các quy định đối với một cơ sở giáo dục thành viên được giao quyền tự chủ hoạt động của Đại học vùng, Quy chế hoạt động của Đại học Đà Nẵng và các văn bản khác có liên quan.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Các Bộ, ngành, địa phương có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quy định tại Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017 và các quy định pháp Luật khác có liên quan thực hiện việc kiểm tra, giám sát và hỗ trợ Trường trong quá trình triển khai Quyết định này.

2. Giám đốc Đại học Đà Nẵng xem xét Điều chỉnh các quy định liên quan để thực hiện quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Thủ trưởng các tổ chức, cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Hoàng Thanh

Tin nóng

Tin mới