Cơ chế tài chính đối với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Gốc
(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 49/2013/QĐ-TTg bổ sung Quyết định 06/2013/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Cụ thể, bổ sung quy định về cơ chế tài chính của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Giao diện trang chủ trên Cổng, một trong những website của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Cụ thể, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ thực hiện cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các chế độ đối với cơ quan báo chí theo quy định của pháp luật.

Theo Quyết định 06/2013/QĐ-TTg , Cổng Thông tin điện tử Chính phủ được xác định là cơ quan tích hợp thông tin hành chính điện tử và cơ quan thông tin truyền thông đa phương tiện của Chính phủ, thuộc Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quản lý trực tiếp.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ là tổ chức hành chính, có con dấu hình Quốc huy. Chức danh người đứng đầu là Tổng Giám đốc.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ thực hiện 3 chức năng, nhiệm vụ lớn là: Tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan; tích hợp thông tin các dịch vụ công trực tuyến của Chính phủ.

Bên cạnh các chức năng, nhiệm vụ trước đây Thủ tướng Chính phủ đã quy định, tại Quyết định 06/2013/QĐ-TTg , Cổng Thông tin điện tử Chính phủ được giao thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ quan trọng trước đó do một số đơn vị chức năng của Văn phòng Chính phủ thực hiện, nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Cụ thể, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bảo đảm thông tin phục vụ hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp báo, tiếp báo chí, trả lời phỏng vấn báo chí của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; theo dõi, tổng hợp thông tin từ báo chí, trình Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương, cơ quan kiểm tra, báo cáo về vấn đề báo chí nêu; phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý vấn đề báo nêu theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cũng là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan quản lý, xuất bản, phát hành Công báo in và Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Một nhiệm vụ khác của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ là tổ chức, bồi dưỡng, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ hành chính điện tử có liên quan đến hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Thủ tướng giao Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức thực hiện giao lưu, giao ban, đối thoại trực tuyến và các hình thức giao tiếp khác bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan với nhân dân.

Hoàng Diên

Tin nóng

Tin mới